Klasa – IV

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


przyroda – Wymagania edukacyjne z przyrodyZASADY

historia – Wymagania i kryteria oceniania z historii – klasa IV

język angielski – Kryteria wymagańZasady oceniania

informatyka – Informatyka_SP4  Zasady oceniania

jezyk polski – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

wychowanie fiz. – zasady oceniania.WF

matematyka – ZASADY OCENIANIAKryteria wymagań klasa