Klasa – V

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


wychowanie fizyczne – wymagania klasa V 2021-22

język polski – klasa 5 JP – wymagania edukacyjne niezbędne

biologia – Wymagania z biologii w klasie VZASADY

historia – Wymagania i kryteria oceniania z historii – klasa V

język angielski – Kryteria wymagańZasady oceniania w klasach 4-6

geografia – Zasady oceniania – 

matematyka – ZASADY OCENIANIAKryteria wymagań