Klasa – VI

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


język polski – klasa 6 JP – wymagania edukacyjne

biologia – wymagania z biologii kl.VIZASADY

historia – Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z historii- klasa VI

wychowanie fizyczne – wymagania – wf 2021-22

język angielski – Kryteria wymagań na oceny Zasady

geografia – Zasady oceniania – 

matematyka – ZASADY OCENIANIAwymagania