Klasa – VII

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


chemia – Wymagania edukacyjne z chemii klasa VIIZASADY

biologia – Wymagania biologia Klasa 7ZASADY

historia – Wymagania i kryteria z historii- klasa VII

wychowanie fizyczne – wymagania – wf 2021-22

język angielski – Zasady ocenianiaKryteria wymagań – język angielski

geografia – Zasady oceniania – 

chemia – ZASADY OCENIANIAWymagania z chemii

historia – Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z historii

język angielski – Zasady ocenianiaKryteria wymagań

geografia – Zasady oceniania – 

język niemiecki – ocenianianie – j. niemiecki

informatyka – zasady oceniania. klasa 7wymagania klasa 7

matematyka – ZASADY OCENIANIA –