Klasa – VII b

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


chemia – Wymagania edukacyjne z chemii klasa VIIZASADY

biologia – Wymagania biologia Klasa VIIZASADY

język polski – Wymagania i kryteria z języka polskiego – klasa VII B

historia – Wymagania i kryteria z historii- klasa VII

język angielski – Zasady ocenianiaKryteria wymagań – język angielski

geografia – Zasady oceniania – 

informatyka – zasady oceniania. klasa 7wymagania klasa 7

biologia – ZASADY OCENIANIA – Wymagania biologia Klasa 8

chemia – ZASADY OCENIANIAWymagania z chemii

historia – Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z historii

WOS – zasady oceniania WOS – kl 8wymagania – WOS

język angielski – Zasady ocenianiaKryteria wymagań

geografia – Zasady oceniania – 

informatyka P. Sawczuk – zasady oceniania. klasa 8wymagania klasa 8

język niemiecki – ocenianianie – j. niemiecki

wychowanie fiz. – zasady oceniania.WF

matematyka – ZASADY OCENIANIA